You are currently viewing המדיניות כלפי יהודי פולין עד ריכוזם בגטאות

המדיניות כלפי יהודי פולין עד ריכוזם בגטאות

בתוך חודש מפרוץ המלחמה פולין נכבשת ע”י גרמניה וברה”מ. יהודי פולין מוצאים עצמם מפוצלים בין שתי מסגרות שלטון שהשלטון הרוסי במזרח פולין פחות נוקשה כלפי היהודים. באזור שנכבש ע”י הגרמנים מרבית יהודי פולין הופכים לפליטים המגורשים ממקום מגוריהם. כל היהודים ממערב פולין מגורשים לאזור גנ’רל גוברנמן. בתוך הג’נרל גוברנמן מפורקות העיירות הקטנות והיהודים עוברים לגטאות.
הגידול הרב במספר היהודים שהיו נתונים לשלטון גרמני חייב את גרמניה להגדיר את מדיניותה כלפי היהודים.
מתווה המדיניות כלפי היהודים הוצא ע”י ריינהרד היידריך (ראש משטרת הביטחון באס אס ),כשלושה שבועות לאחר תחילת כיבוש פולין באיגרת בזק.
הנאצים נקטו מספר צעדים כדי לערער את בסיס הקיום של יהודי פולין באמצעות- הגדרה, השפלה, ניתוק, בידוד, וניצול:

פעולות ומטרות:

בידוד, ניתוק ובידול :

מטרה- בכדי שיוכלו להבדיל ולנתק בין יהודי מהגזע הנחות לבין הפולנים הסלבים וכן על מנת ליעל את הפיקוח על היהודים ולעורר את הרגש האנטישמי בקרב האוכלוסייה המקומית הפולנית.
כול יהודי מגיל 10 מחויב לשאת טלאי צהוב או סרט לבן עם מגן דוד כחול, חנויות של יהודים מסומנות במגן דוד, הגבלת חופש התנועה (נאסר על היהודים לעשות שימוש ברכבות) ,איסור על קיום תפילות בציבור, פגיעה במערכות החינוך והתרבות.
היהודים נושלו ממקום מגוריהם וגורשו למקומות אחרים-לדוגמא ממזרח פולין למרכז (אזור גנרל גוברנמן)
בוטלו כל זכויותיהם האזרחיות וחלו חוקי הגזע על היהודים בפולין.

הרס הבסיס הכלכלי של הקיום היהודי:

מטרה- הרס הבסיס הקיום הכלכלי של היהודים, בכדי לגרום ליהודים להיות תלויים בשלטון הנאצי ובנוסף להעביר רכוש יהודי לידי הנאצים.
הגרמנים מחסלים בתי עסק של יהודים או מפקיעים את רכושם ומעבירים את הבעלות על הרכוש היהודי לידיים גרמניות.
חשבונות הבנקים של יהודים הוקפאו ומאוחר יותר הוחרמו לטובת גרמניה.
נישול והעברה של היהודים ממקום מגוריהם לכיוון הגטו הופך היהודים לפליטים ללא מקום פרנסה קבוע. מרבית המפרנסים היהודים שמגיעים לגטו היו מובטלים ונוצר מחסור ורעב שמתחיל עוד לפני הקמת הגטאות.

ניצול כוח העבודה היהודי תוך שימוש בטרור:

מטרה- בכדי להשתמש בכוח העבודה היהודי ככוח עבודה זול למען המאמץ המלחמתי הגרמני.
גברים והנערים יהודיים מגויסים לעבודות כפייה חלקם פשוט נחטפים בכוח ברחוב. הם עובדים בשיקום מבנים שנהרסו, בונים ביצורים לצבא הגרמני, ועוסקים בעבודות תשתית וחקלאות. כל זאת תוך תנאים קשים ביותר. רבים מתו מתשישות ומחלות.
יצירת תנאי קיום לא צפויים מלווים בהתעללויות והשפלות.

פגיעה בתשתית הקהילה בתחומי תרבות ודת:

מטרה- ליצור חרדה מהעתיד ומצוקה נפשית.

נסגרה מערכת החינוך היהודית, חוללו ספרי קודש והועלו באש בתי כנסת. נאסרה שחיטה כשרה, נאסר על תפילה בציבור ולימוד תורה. צעדים אלו נועדו למוטט את בסיס קיומם התרבותי של היהודים.

מירז עמית

שמי עמית מירז, אני מורה להיסטוריה, מגיש לבגרות בהיסטוריה שנים רבות. במשך 5 שנים שימשתי כמדריך היסטוריה ארצי בתחום הדעת תחת המפקחת הראשית להיסטוריה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה מאונ' תל אביב ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במסחר אלקטרוני מאונ' פוליטכניק ניו-יורק.